REGULAMIN PRZEGLĄDU

REGULAMIN 

Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów dla Dzieci wg Tashka. 23.10-17.12.2020r.

Centrum Praskie Koneser Warszawa

Poniżej przedstawiamy kilka reguł i zasad, które wprowadziliśmy dla zachowania wspólnego bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników. 

Przed wejściem prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem.

1.     Zasady organizacji wydarzeń artystycznych :

1.1.   Wydarzenia odbywają w centrum Praskim Koneser w Warszawie i rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem podanym przez organizatora na stronie www.

1.2.   Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu teatralnego. Szczególnym powodem odwołania mogą być: żałoba narodowa, wystąpienie siły wyższej lub warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu uczestników

1.3.   Strefa wydarzenia jest ściśle określona i wygrodzona.

1.4.   Liczba widzów jest ograniczona zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

1.5.   Na strefie wydarzenia obowiązuje zakaz przesuwania i przenoszenia krzeseł ustawionych według przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przed i po każdym pokazie krzesła będą dezynfekowane. Zachowanie zasad bezpieczeństwa wymaga ustawienia krzeseł w odległosci 2m od siebie. Obowiązek zachowania odstępu 2 metrów między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

1.6.   Obsługa strefy pracuje w rękawiczkach, maseczkach lub przyłbicach ochronnych. 

1.7.   Toalety znajdują się w budynku. Znajdują się tam środki do dezynfekcji dłoni i papierowe ręczniki w bezdotykowych pojemnikach. Klamki i krany oraz sanitariaty są przemywane środkiem dezynfekującym minimum raz na godzinę. W toalecie znajdują się instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek usytuowane na odpowiedniej wysokości z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci. Widzowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed i po skorzystaniu z toalety. W przypadku kolejki do toalety, widzowie zobowiązani są zachować odpowiedni dystans społeczny zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytku niektórych toalet i pisuarów, aby ułatwić zachowanie dystansu.

1.8.   Na strefie obowiązuje całkowity zakaz uczestnictwa osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności). Obsługa ma prawo odmówić wejścia do strefy osobie wykazującej objawy choroby, stwarzającej możliwość zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia.

2.     Zasady zachowania w strefie wydarzenia:

2.1.   Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub innego rodzaju osłoną, przez cały czas przebywania na terenie strefy. 

2.2.   Widzowie zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony, o których mowa powyżej, a w przypadku ich braku zobowiązani są do pobrania maseczki od obsługi strefy.

2.3.   Widzowie, którzy odmówią zastosowania się do nakazu zakrywania ust i nosa nie zostaną wpuszczeni na teren widowni.

2.4.   Przy wejściu na strefę dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jego użycia przed wejściem na strefę.

2.5.   Uczestnicy zobowiązani są do wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników .

2.6.   Prosimy o zachowanie na terenie widowni oraz w kolejce do wejścia i wyjścia dystansu społecznego min. 2 m oraz dystansu 6 m od sceny z artystami .

2.7.   Podczas spektaklu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i napojów.

3.     Depozyty i palarnie pozostają wyłączone z użytku.

4.     Uczestnik wydarzenia oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym] . Aby uczestniczyć w wydarzeniu konieczne jest ponadto podpisanie pisemnego oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

5.     Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

6.     Niniejszy Regulamin podlega obowiązującym przepisom Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepisy w nim zawarte mogą ulec zmianie wraz z pojawiającymi się zmianami w Rozporządzeniach Rady Ministrów.

 3. Zasady ogólne

 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i tym samym zakłócenia przebiegu wydarzenia lub narażenie Organizatora na szkodę, Organizator może żądać od Uczestnika natychmiastowego opuszczenia terenu wydarzenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione na terenie wydarzenia.
 3. Na terenie wydarzenia znajduje się monitoring oraz ochrona.
 4. Na teren wydarzenia jest możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych. Wydarzenie odbywają się na parterze, nie ma schodów utrudniających dostęp.
 5. Na terenie wydarzenia znajduje się płatny parking dla odwiedzających oraz wystawców.
 6. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego przeznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren wydarzenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
 7. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.
 8. Organizator ma prawo zlecić podwykonawcom i podmiotom współpracującym koordynację wydarzenia.
 9. Organizator może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywania na nim osobom:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.
 10. Organizator ma prawo do nakazania opuszczenia wydarzenia osobom, które wszczynają spory pomiędzy uczestnikami, a także z Organizatorem oraz naruszają dobra osobiste bądź znieważają inne osoby, w tym Organizatora.
 11. W przypadku wyproszenia Uczestnika z powodów leżących po jego stronie, a w szczególności nieprzestrzegania przepisów prawa oraz Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu ceny uiszczonej za bilety.
 12. Opiekunowie i rodzice ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania podopiecznych, a także za ich bezpieczeństwo podczas wydarzeń. Osoby niepełnoletnie pozostają pod ciągłą i stałą opieką ich dorosłych opiekunów i rodziców.
 13. Niespełnienie przez spektakl szczególnych oczekiwań widza, innych niż wynikające  z założeń wydarzenia i charakteru spektaklu, nie stanowi podstawy do zwrotu ceny opłaconego biletu.