Regulamin TrikiTashka

Regulamin pracowni Triki Tashka

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa stałe i bezpieczne zasady korzystania z przestrzeni lokalu Triki Tashka, namiotu plenerowego oraz sceny letniej umiejscowionych przy Placu Konesera, 03-736 w Warszawie  (dalej: Triki Tashka), w tym zasady korzystania z niej i jej zasobów.
 2. Każdy uczestnik warsztatów, koncertów lub innych wydarzeń, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przystąpieniem do korzystania z Triki Tashka.
 3. Organizatorem i podmiotem prowadzącym Triki Tashkę jest Tashka Katarzyna Kucharska. (dalej: Organizator)
 4. Podmiotem prowadzącym warsztaty i inne wydarzenia w Triki Tashka jest Organizator lub inny podmiot trzeci, działający na zlecenie Organizatora.

§2

 1. Uczestnicy korzystający z Triki Tashka zobowiązani są do szczególnej dbałości o jej stan techniczny i wyposażenie.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, na terenie całej Triki Tashka obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu. Palenie jest dozwolone tylko na zewnątrz budynku. Niezastosowanie się do powyższego zapisu skutkować będzie wyproszeniem z terenu Triki Tashka.
 3. Z Triki Tashka mogą korzystać wszyscy uczestnicy organizowanych przez Organizatora działań i projektów polegających na realizacji działań artystycznych, kulturalnych i społecznych.
 4. Korzystanie z Triki Tashka jest płatne albo bezpłatne, w zależności od regulaminu danego wydarzenia organizowanego w Triki Tashka.

§3

 1. Korzystać z Triki Tashka można w godzinach wyznaczonych harmonogramem dostępnym w Trikitashka oraz w godzinach organizowanych wydarzeń.
 1. Dzieci podczas wydarzeń organizowanych w Triki Tashka zostają pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator nie sprawuje opieki nad dziećmi w czasie Wydarzeń. Opiekunowie dzieci powinni pozostawać w takiej odległości od miejsca wydarzenia, by móc na bieżąco reagować na potrzeby Organizatora i dziecka.
 2. Korzystający z Triki Tashka, zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz utrzymania porządku i czystości we wszystkich udostępnianych na czas pobytu pomieszczeniach. Powyższe przepisy dostępne są przy wejściu do Trikit Tshka.
 3. Korzystający z urządzeń multimedialnych, mechanicznych i elektrycznych w Triki Tashka, zobowiązani są do używania wszystkich urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi dostępnymi wraz z urządzeniami, urządzenia należy zawsze pozostawiać w czystości po skorzystaniu z ich funkcji.
 4. Korzystający z urządzeń multimedialnych, mechanicznych i elektrycznych w Triki Tashka odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia sprzętu spowodowane działaniami wynikającymi z braku zastosowania się do instrukcji obsługi urządzeń, przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz zaleceń pracowników Triki Tashki.
 5. Wszystkie uszkodzenia, usterki lub awarie, zauważone w Triki Tashka należy natychmiast zgłosić Organizatorowi. Ponadto w razie awarii urządzeń multimedialnych, elektrycznych i mechanicznych należy natychmiast zaprzestać ich używania, aż do czasu ich ponownego uruchomienia przez koordynatora.
 6. Narzędzia i materiały przekazane korzystającym do realizacji prac w Triki Tashka mogą być przez korzystających wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Zabrania się ich wynoszenia poza teren Triki Tashka lub wykorzystywania dla osobistych celów korzystających, nie związanych z projektami i pracami realizowanymi w Triki Tashka.

§4

 1. Uczestnik rozpoczynając korzystanie z Triki Tashka robi to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu korzystania z Triki Tashka można zgłaszać na piśmie w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres pocztowy składającego reklamację, a także dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w Trikitashka w godzinach jej otwarcia, bądź przesłana listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawowy dokument regulujący zasady korzystania z Triki Tashka. Zasady dotyczące poszczególnych projektów realizowanych w Triki Tashka mogą dodatkowo precyzować regulaminy tych projektów.
 4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora. Zmiany obowiązują z dniem ogłoszenia Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie mogą ograniczyć praw korzystających z Triki Tashka nabytych przez nich przed wejściem w życie zmiany.