Rejestracja

COVID –19 / oświadczenie 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

………………………………………………………………………………………………..

Imię i Nazwisko odwiedzającego / wystawcy / artysty

(dalej również jako: „Uczestnik”)

………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy 

………………………………………………………………………………………………..

Nazwa wydarzenia (dalej jako: „Wydarzenie”)

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID -19 podczas Wydarzenia.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas Wydarzenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Katarzyny Kucharskiej działającej pod firmą TASHKA Katarzyna Kucharska z siedzibą w Warszawie (03-924), ul. Niekłańska nr 35, NIP: 5361155910, REGON: 142245734 (dalej jako: „Organizator”) w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Wydarzenia. Jednocześnie oświadczam, że:

 1. według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem oraz przez ostatnie 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
 2. nie przebywam na kwarantannie oraz przez ostatnie 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą objętą kwarantanną,
 3. przez ostatnie 14 dni nie przebywałam/em za granicą i nie miałam/em kontaktu z osobą, która wróciła z pobytu za granicą,
 4. biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia. W przypadku gdy zostanę objęta/y kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub osoby trzecie

……………………………………………………………………..Data i podpis

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 pobieramy od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z Uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV- 2.

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Katarzyna Kucharska działająca pod firmą TASHKA Katarzyna Kucharska z siedzibą w Warszawie (03-924), ul. Niekłańska nr 35, NIP: 5361155910, REGON: 142245734 dalej również jako: „Organizator”).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestniczenia w Wydarzeniu. 
 3. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się w następujący sposób tj. 

przesyłając e-mail na adres tashka@tashka.pl lub listownie na adres: Warszawa (03-924), ul. Niekłańska nr 35.

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Dane przetwarzane są na podstawie następujących przepisów: 

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

– art. 9 ust. 2 lit. i RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego,

– art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. specustawy, zgodnie z którą Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań.

−wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

 1. Organizator może przekazać dane osobowe Uczestników właściwym organom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu wykonania takich obowiązków prawnych, na obszarze każdej jurysdykcji, w której znajdują się Uczestnicy Wydarzenia. 
 2. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony, uprawnionym organom i instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa), kontrahentom Organizatora w tym podmiotom świadczącym usługi podczas Wydarzenia i artystom, firmom zapewniającym ochronę osób i mienia Organizatora,  firmom archiwizującym lub niszczącym dokumenty, placówkom medycyny pracy, podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz usługi kurierskie.
 3. Organizator przechowuje i przetwarza dane osobowe Uczestników Wydarzenia przez okres dwóch tygodni.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora każdej osobie przysługują następujące prawa: 
 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych, 
 2. prawo żądania ich sprostowania, 
 3. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
 4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dane osobowe zebrane przez Organizatora będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych. 
 2. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. O działaniach takich Organizator indywidualnie poinformuje. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej zawsze odbywać się będzie w oparciu o przesłanki określone art. 45, 46, 47 i 49 RODO i w dozwolonych w tych przepisach granicach.
 3. Każdej osobie, która uzna, że jej dane przetwarzane są w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do Organizatora z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail …………………, listownie na adres Warszawa (03-924), ul. Niekłańska nr 35. Organizator zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na Organizatorze nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniających Organizatora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.